පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ අභිධර්ම මාර්ගය පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ අභිධර්මයේ මූලික කරුණු පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ සියුලු පොත් සඳහා: https://www.ogatharana.org/ හෝ https://tipitaka.lk/library/462

0002 රූප කලාපය.jpg

0002 රූප කලාපය.jpg

0003 රූප පරමාර්ථ.jpg

0003 රූප පරමාර්ථ.jpg

0005 ලෝක ධාතු.jpg

0005 ලෝක ධාතු.jpg

0006 සත්ව තල.jpg

0006 සත්ව තල.jpg

0007 චක්ෂු සහ ශෝත ප්‍රසාද.jpg

0007 චක්ෂු සහ ශෝත ප්‍රසාද.jpg

0008 ජිහ්වා සහ ඝ්‍රාණ ප්‍රසාද.jpg

0008 ජිහ්වා සහ ඝ්‍රාණ ප්‍රසාද.jpg

0011 ශරීරයෙහි සියලු ප්‍රසාද.jpg

0011 ශරීරයෙහි සියලු ප්‍රසාද.jpg

0014 චෛතසික දෙපනස.jpg

0014 චෛතසික දෙපනස.jpg

0016 චතුර්භූමික සිත් සහ ධර්ම.jpg

0016 චතුර්භූමික සිත් සහ ධර්ම.jpg

0017 ආයතන සැකසුම.jpg

0017 ආයතන සැකසුම.jpg

0018 පරමාර්ථ සහ පංචස්කන්ධය.jpg

0018 පරමාර්ථ සහ පංචස්කන්ධය.jpg

0018A රූප විභාගය.jpeg

0018A රූප විභාගය.jpeg

0020 පරමාර්ථ ගති ලක්ෂණ.jpg

0020 පරමාර්ථ ගති ලක්ෂණ.jpg

0022 සිත් සතර ආකාරය.jpg

0022 සිත් සතර ආකාරය.jpg

0024 ද්වාර සංග්‍රහය.jpg

0024 ද්වාර සංග්‍රහය.jpg

016 Sith & Chithasika  _resize.jpg

016 Sith & Chithasika _resize.jpg