පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුන 9වෙනි දේශනා මාලාව (I Series)

කල්‍යාණ මිත්‍ර අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමන් ගේ දේශනා මාලාව

Watch full playlist in YouTube

Select a video from the dropdown menu