අභිධම්ම දේශනා - සියල්ල
පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

අභිධම්ම දේශනා - සියල්ල

 • සියලු අභිධම්ම දේශනා සඳහා සටහන්
 • 1. තුන්කල්හි වෙනස් නොවන ලොව එකම විශ්ව දර්ශනය දේශනා මාලාව

  2. නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය දේශනා මාලාව (A කණ්ඩායම)

  3. අභිධර්ම අරුත් දේශනා මාලාව

  Select a video from the dropdown menu

  4. අභිධර්ම අරුත් - B දේශනා මාලාව

  Select a video from the dropdown menu

  5. සුතමයඤාණං දේශනා මාලාව - ඉත්තෑපාන අක්කර

  Select a video from the dropdown menu

  6. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වෙන 2024 වසර සඳහා නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය දේශනා මාලාව

  Select a video from the dropdown menu

  7. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුන 9වෙනි දේශනා මාලාව (I Series)

  8. විශේෂ දේශනා

  9. සුතමයඤාණං දේශනා මාලාව - ශ්‍රී සුධර්ශනාරාම මහා විහාරය මතුගම

  Select a video from the dropdown menu

  10. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන අටවෙනි දේශනා මාලාව (H Series)

  Select a video from the dropdown menu

  11. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන හත්වෙනි දේශනා මාලාව (G Series)

  Select a video from the dropdown menu

  12. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන හයවෙනි දේශනා මාලාව (F Series)

  Select a video from the dropdown menu

  13. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන පස්වෙනි දේශනා මාලාව (E Series)

  Select a video from the dropdown menu

  14. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන දෙවන, තෙවන සහ සිව්වන අභිධම්ම දේශනා කාණ්ඩ (B, C, සහ D)

  15. කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වුන මුල්ම දේශනා මාලාව (A Series)

  Select a video from the dropdown menu

  15. පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා

  16. අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා


 • සියලු අභිධම්ම දේශනා සඳහා සටහන්

 • සියලුම දේශනා - @WayToNibbana YouTube Channel