පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය - දේශනා

කල්‍යාණ මිත්‍ර අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමන් ගේ දේශනා මාලාව

සෑම සිකුරාදා සවස 6.00 සිට 8:00 දක්වා

Zoom සජීවීව සම්බන්ධ වීමට

  • නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය දේශනා සඳහා සටහන්
  • Watch full playlist in YouTube

    Select a video from the dropdown menu