පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවෙත්වෙන 2024 වසර සඳහා නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය දේශනා මාලාව

කල්‍යාණ මිත්‍ර අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමන් ගේ දේශනා මාලාව

සෑම ඉරිදාවකම ප.ව. 2:00 සිට ප.ව. 4:00 දක්වා

WhatsApp සම්බන්ධ වීමට සහ විමසීම්: 077-0310768/071-8896727

  • සියලු දේශනා සඳහා සටහන්
  • Select a video from the dropdown menu