පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය

Watch full play list in YouTube

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 1/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 2/20

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 3/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 4/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 5/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 6/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 7/10

නිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 8/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 9/10

අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත ප්‍රඥප්ති අර්ථය ඉක්මවූ ධර්මතා අර්ථය - 10/10