පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

අභිධර්ම අරුත් - දේශනා

උතුම් සූත්‍ර අභිධර්ම පිටකයන් ට අදාළව, ප්‍රායෝගිකව සදහම් මග ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර, ලෞකික ජීවිතියෙන් උත්තරීතර නිර්වාණය කරා සරලව විග්‍රහ කෙරෙන උතුම් සදහම් සාකච්ඡා.

බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2:00 සිට 4:00 දක්වා

විමසීම්: 0777 047174, 0714 480752

1. Abhidharma Aruth

Select a video from the dropdown menu


2. Abhidharma Aruth - B

Select a video from the dropdown menu