පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

තුන්කල්හි වෙනස් නොවන ලොව එකම විශ්ව දර්ශනය - දේශනා

කල්‍යාණ මිත්‍ර අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමන් ගේ දේශනා මාලාව

Saturday from 2:00 pm (Sri Lanka time)

  • Zoom ID: 842 2639 0602
  • Passcode: 100100
  • Link for the Zoom meeting: https://us02web.zoom.us/j/88604126311?pwd=aVBpNEVoYVZyRmJ3UENXUlc3NmRoUT09