පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

නිවන් මග උදෙසා දර්ශන ඥාණය - දේශනා

කල්‍යාණ මිත්‍ර අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමන් ගේ දේශනා මාලාව

සෑම සිකුරාදා සවස 6.00 සිට 8:00 දක්වා

Friday 6:00 pm to 8:00 pm (Sri Lanka time)

Zoom meeting information:

  • Zoom ID: 842 2639 0602
  • Passcode: 100100
  • Link for the Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/84226390602?pwd=SkdZUUhNcFNWT0lhMksrRisyWnJWZz09