පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

විශේෂ දේශනා

1. 2024-05-23 සළායතන මූලික දේශනවක්

2. 2024-03-31 කළුතර බෝධි පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වූ හේතු ඵල දහම (පටිච්චසමුප්පාදය) පිළිබඳ මූලික පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර දෙන ධර්ම දේශනාව

  • මූලික පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව (01)
  • මූලික පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව (02)
  • මූලික පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවකට උපකාරක වන දහම් කරුණු පෙළගැස්වීමකි.pdf

    3. 2024-02-17 සෙනසුරාදා වීදියගොඩ රාජ මහ විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වූ දේශනාව