පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ අභිධර්ම මාර්ගය පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ අභිධර්මයේ මූලික කරුණු පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය පොත

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ සියුලු පොත් සඳහා

විභංගප්පකරණ (1) [click on View/Open to download the pdf version]

ගුරුතුමා විසින් පටිච‍්චසමුප‍්පාද විභඞ්ගය අධ්යයනය සඳහා සකස්කරන ලද විශේෂ සටහන

001 Tute.jpg

001 Tute.jpg

002 Tute.jpg

002 Tute.jpg

003 Tute.jpg

003 Tute.jpg

004 Tute.jpg

004 Tute.jpg

005 Tute.jpg

005 Tute.jpg

006 Tute.jpg

006 Tute.jpg

007 Sith NEW.jpg

007 Sith NEW.jpg

008 Tute.jpg

008 Tute.jpg

009 Tute.jpg

009 Tute.jpg

010 A Tute.jpg

010 A Tute.jpg

010 B Tute.jpg

010 B Tute.jpg

011 A .jpg

011 A .jpg

011 A Part1 (left).jpg

011 A Part1 (left).jpg

011 A Part2.jpg

011 A Part2.jpg

011 B .jpg

011 B .jpg

011 B Part1 (left).jpg

011 B Part1 (left).jpg

011 B Part2.jpg

011 B Part2.jpg

012 Tute.jpg

012 Tute.jpg

013 Tute.jpg

013 Tute.jpg

014  A Tute.jpg

014 A Tute.jpg

014  B  Tute.jpg

014 B Tute.jpg

015 A .jpg

015 A .jpg

015 A Part1(top).jpg

015 A Part1(top).jpg

015 A Part2.jpg

015 A Part2.jpg

015 B  .jpg

015 B .jpg

015 B Part1 (top).jpg

015 B Part1 (top).jpg

015 B Part2.jpg

015 B Part2.jpg

015 C Tute.jpg

015 C Tute.jpg

016 Tute A.jpg

016 Tute A.jpg

016 Tute B.jpg

016 Tute B.jpg

017 A Tute.jpg

017 A Tute.jpg

017 B Tute.jpg

017 B Tute.jpg

18 A VE. 1.1 Rupa Kalapa.jpg

18 A VE. 1.1 Rupa Kalapa.jpg

18 B VE. 1.0 Sitha _ Rupa 2014 09 25.jpg

18 B VE. 1.0 Sitha _ Rupa 2014 09 25.jpg

19 A Ver. 1.0 All Weethi.jpg

19 A Ver. 1.0 All Weethi.jpg

19 B Ver. 1.0 Anapana Sathi Weethi _ Prathama Diyanaya.jpg

19 B Ver. 1.0 Anapana Sathi Weethi _ Prathama Diyanaya.jpg

All Bhuddha Dhamma A Side.jpg

All Bhuddha Dhamma A Side.jpg

Low Reso All Bhuddha Dhamma.jpg

Low Reso All Bhuddha Dhamma.jpg