පසුගිය සහ සියලුම දේශනා පරමාර්ථ ලෝකය දේශනා අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත දේශනා චිත්ත සහ චෛතසික

අජන්තා සම්පත් ගුරුතුමා විසින් සකස් කරන ලද

චිත්ත සහ චෛතසික සටහන

LowResoChart Ajantha Sampath Guruthuma.jpg

SideA-1

SideA-2